Cookiesbeleid

Deze website gebruikt cookies van derden om meer te weten te komen over uw surfgedrag, u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en uw prestaties te meten. Wij delen ook informatie met onze reclame- en webanalysepartners die de verzamelde informatie kunnen gebruiken en combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt. Voor meer informatie klik hier.

Cookie-informatie

Privacybeleid

Het doel van dit beleid is om betrokkenen te informeren over de verschillende verwerkingen die door deze organisatie via de website worden uitgevoerd en die van invloed zijn op hun persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 3/2018, van 5 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

 

1.IDENTIFICATIE EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING.

De organisatie JARPIS SL, gevestigd te CARRETERA BURGOS N-1 37.500 KM (28710 EL MOLAR) MADRID, met N.I.F. B80238553, contacttelefoon: 918412000 en e-mail info@piscinayspa.com.

 

2.DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

- GEBRUIKERS/BEZOEKERS VAN DE WEBSITE VAN DE VERANTWOORDELIJKE.
We verwerken je persoonlijke gegevens die je via onze webformulieren verstrekt om:

 • Te reageren op verzoeken, klachten en incidenten die via onze in de website opgenomen contactkanalen worden doorgegeven.
 • Om het gedrag van de surfer op de website te begrijpen om mogelijke computeraanvallen op onze website te detecteren.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rechtstreeks op ons van toepassing zijn en die onze activiteit reguleren.
 • Om onze rechten te beschermen en uit te oefenen of om te reageren op claims van welke aard dan ook.
 • In voorkomend geval, om commerciële berichten te sturen met betrekking tot de producten of diensten die deel uitmaken van onze activiteit, en/of nieuws of bulletins met betrekking tot onze sector.

- KLANTEN.
Wij verwerken uw persoonsgegevens die u via onze webformulieren verstrekt voor:

 • Het beheer van de commerciële relatie.
 • Het leveren van de diensten die u bij ons hebt gecontracteerd.
 • Beheer met betrekking tot de verzending en ontvangst van het product dat u via deze website hebt gekocht.
 • Administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer.
 • Om verzoeken, klachten en incidenten te behandelen die via onze contactkanalen op de website worden doorgegeven.
 • Het gedrag van browsers op de website begrijpen om mogelijke computeraanvallen op onze website te detecteren.
 • In voorkomend geval, om kwaliteitsonderzoeken uit te voeren die ons in staat stellen onze dienstverlening te evalueren.
 • In voorkomend geval, om commerciële mededelingen te versturen met betrekking tot de producten of diensten die deel uitmaken van onze activiteit, en/of nieuws of bulletins met betrekking tot onze sector.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rechtstreeks op ons van toepassing zijn en die onze activiteit reguleren.
 • Om onze rechten te beschermen en uit te oefenen of om te reageren op claims van welke aard dan ook.

In overeenstemming met de bepalingen van de geldende Verordening van het Europees Parlement en de Raad en de Spaanse Organieke Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens informeren wij alle gebruikers die hun persoonlijke gegevens verstrekken of zullen verstrekken, in overeenstemming met de bepalingen van de bovengenoemde verordening.

Via de formulieren die beschikbaar zijn op de website worden persoonlijke gegevens verzameld, door het betreffende vakje of selectievakje aan te vinken, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en uit vrije wil dat zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt of gedeeld met derden zoals: Transportbedrijven, Leveranciers en Fabrikanten, met wie JARPIS SL commerciële relaties onderhoudt en voor de behandeling of het beheer van incidenten met betrekking tot de klant.
Evenzo en in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet op de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op preventie, opsporing, onderzoek en vervolging van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. JARPIS SL verbindt zich ertoe de door de klant verstrekte gegevens te verwerken of alleen te delen met derden met wie het een zakelijke relatie onderhoudt, voor de wettelijke tijd die is vastgesteld voor de afhandeling van incidenten en al die waarin de wet voorziet.

3.RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING

- GEBRUIKERS/BROWSERS OP DE WEBSITE VAN DE VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.

 • In de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden. Weigering om uw persoonsgegevens te verstrekken maakt het onmogelijk om uw gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn. In dit geval kan de betrokkene de verwerking van persoonsgegevens niet weigeren.
 • In ons legitieme belang om ons imago, ons bedrijf en onze staat van dienst te beschermen door aanvallen op onze website te voorkomen. In dit geval kan de betrokkene de verwerking van persoonsgegevens niet weigeren, hoewel hij/zij, indien van toepassing, de rechten kan uitoefenen die worden erkend in sectie acht van dit beleid.

- KLANTEN.

 • Uitvoering van een contract waarbij hij/zij partij is of toepassing van precontractuele maatregelen. Weigering om uw persoonsgegevens te verstrekken maakt het onmogelijk om uw gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.
 • In de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken voor doeleinden die geen verband houden met de ontwikkeling of uitvoering van het bestaande contract. Weigering om uw persoonlijke gegevens te verstrekken zal het onmogelijk maken om uw gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn. In dit geval kan de betrokkene de verwerking van persoonsgegevens niet weigeren.
 • In ons legitieme belang om ons imago, ons bedrijf en onze staat van dienst te beschermen door aanvallen op onze website te voorkomen. In dit geval kan de betrokkene geen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, hoewel hij of zij, indien van toepassing, de rechten kan uitoefenen die worden erkend in paragraaf acht van dit beleid.

 

4. VOORWAARDEN OF CRITERIA VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
Zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerking in kwestie, worden ze naar behoren geblokkeerd bewaard om ze, indien nodig, ter beschikking te stellen van de bevoegde overheidsdiensten en -organen, rechters en rechtbanken of het Openbaar Ministerie, gedurende de verjaringstermijn van de acties die kunnen voortvloeien uit de relatie die met de klant wordt onderhouden en/of de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Verjaring van gegevens:

 • CIVIL CODE. Tussen 5 en 15 jaar, afhankelijk van het geval, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1964.2 van voornoemde wet.
 • HANDELSWET. Gedurende 6 jaar, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 30 van voornoemde wet. Dit geldt voor commerciële informatie met betrekking tot (uitgegeven en ontvangen facturen, kwitanties, corrigerende facturen, bankdocumenten, enz.)
 • DE ALGEMENE BELASTINGWETGEVING. Gedurende 4 jaar in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 66 tot en met 70 van voornoemde rechtsinstantie. Geldt voor informatie met betrekking tot fiscale verplichtingen.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN EN PROFILERING

De website neemt geen geautomatiseerde beslissingen en maakt geen profielen aan.

6. ONTVANGERS

Voor de duur van de verwerking van uw persoonsgegevens kan de organisatie uw gegevens doorgeven aan de volgende ontvangers:

 • Rechters en rechtbanken.
 • Staatsveiligheidstroepen en -korpsen.
 • Andere bevoegde overheidsinstanties of -organen, wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking wettelijk verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken.
 • Banken en financiële instellingen, indien u een contract met ons afsluit.

 

7. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

De organisatie voert geen internationale gegevensoverdracht uit.

8. RECHTEN

Belanghebbenden kunnen te allen tijde en kosteloos hun recht op toegang, rectificatie en verwijdering uitoefenen, alsmede verzoeken om beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens, bezwaar maken tegen de verwerking, verzoeken om overdraagbaarheid van dergelijke gegevens (indien technisch mogelijk) of de gegeven toestemming intrekken, en, indien van toepassing, niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering.
U kunt hiervoor de formulieren gebruiken die door de organisatie worden verstrekt of schrijven naar het hierboven vermelde postadres of e-mailadres. In elk geval moet uw verzoek vergezeld gaan van een fotokopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document om uw identiteit te bewijzen.
In het geval u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming(Spaans agentschap voor gegevensbescherming), via de website: www.agpd.es.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, kunt u, als u geen informatie meer wenst te ontvangen over onze diensten, zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar het adres info@piscinayspa.com, met als onderwerp"UNSUBSCRIBE".

 

9. WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE GEGEVENS

De geïnteresseerde garandeert dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, accuraat, volledig en actueel zijn; hij verbindt zich ertoe om elke wijziging met betrekking tot de verstrekte gegevens door te geven via de daartoe voorziene kanalen en zoals aangegeven in punt één van dit beleid. Hij/zij is aansprakelijk voor alle schade, zowel directe als indirecte, die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting.
In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij/zij dat hij/zij de toestemming heeft van de belanghebbenden en verbindt hij/zij zich ertoe hen de informatie te verstrekken die in deze clausule is opgenomen, waarbij de organisatie wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichting.

 

10. SOCIALE NETWERKEN

Sociale netwerken maken deel uit van het dagelijkse leven van veel internetgebruikers, en voor hen heeft de entiteit verschillende profielen aangemaakt in sommige ervan.
Alle gebruikers die onze website bezoeken, hebben de mogelijkheid om lid te worden van onze sociale netwerken of groepen.
U dient er echter rekening mee te houden dat, tenzij we uw gegevens rechtstreeks opvragen (bijvoorbeeld via marketingacties, wedstrijden, promoties of een andere geldige vorm), uw gegevens toebehoren aan het betreffende Sociale Netwerk, dus we raden u aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig te lezen en uw voorkeuren met betrekking tot de verwerking van gegevens in te stellen.

 

11. WIJZIGINGEN/BIJWERKING

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd/bijgewerkt volgens de vastgestelde wettelijke vereisten of om dit beleid aan te passen aan de instructies van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming of wijzigingen op onze website.
Om deze reden adviseren wij gebruikers om ons privacybeleid regelmatig te bezoeken.
Als u twijfels hebt over dit beleid, kunt u contact opnemen met JARPIS SL via het volgende e-mailadres: info@piscinayspa.com

Laatste herziening: 21 december 2020